Possibilities for a New Social Model?

Vid Mihelics and Social Policy in the Interwar Era

Authors

  • Péter Krisztián Zachar University of Public Service, Budapest, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.5195/ahea.2023.509

Keywords:

Hungary, interwar period, Vid Mihelics, Hungarian Catholic revival, Christian humanism, Christian democracy, social policy, Quadragesimo anno

Abstract

One of the most important terrains of the European search for new ways in politics between the two world wars was the debate on the reorganization and tasks of the state and, within it, of the economy and society. This topic dominated academic discourse in the 1920s and 1930s. The thinkers who sought answers—economists, philosophers, historians, sociologists, and ecclesiastics—could build on the work of early predecessors, reaching back as far as Thomas Aquinas’s “organic view of society,” later embodied in the economic and political theory of Jesuit solidarism. The common feature of the theories that emerged in the interwar period was that they approached the construction of the state not from the point of view of the individual, but from that of social groups. Vid Mihelics, a prominent exponent of these ideas in Hungary, devoted his journalistic, scientific, and political activities to the Hungarian Catholic revival. His interests focused on social issues and related teachings of the Church. His writings sought solutions through the ideas of Christian humanism, which for him was “the inalienable essence of true Europeanism.” His writings can help us better understand how interconnected Hungarian intellectual life was with European trends in the interwar period. zachar.peter.krisztian@uni-nke.hu

Author Biography

Péter Krisztián Zachar, University of Public Service, Budapest, Hungary

Faculty of Public Governance and International Studies, Department of International Relations and Diplomacy, head of department, vice-dean for international affairs.

Péter Krisztián Zachar, PhD, a historian, is associate professor at the Department of International Relations and Diplomacy, as well as vice dean for international affairs, at the Faculty of Public Governance and International Studies of the National University of Public Service (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Budapest. He is also the co-president of Hungary’s Association of Christian Intellectuals (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége). His books include Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között (Economic Crises, Social Tensions, and Modern Responses in Europe between the Two World Wars; Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2014).

References

Balogh, Margit. 1998. A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946 [‘KALOT and Catholic Social Policy, 1935-1946’]. Budapest: MTA Történettudományi Intézet.

Bódy, Zsombor. 2013. Magyarország társadalomtörténete a két világháború között [‘The Social History of Hungary between the Two World Wars.’]. Piliscsaba: PPKE BTK Szociológiai Intézet.

Bódy, Zsombor. 2019. “A magyar szociálpolitika nemzetközi beágyazottsága: Tudástranszfer és eredményei Magyarországon 1945 előtt” [‘The International Embeddedness of Hungarian Social Policy: Knowledge-transfer and its Results in Hungary before 1945’]. AETAS - Történettudományi Folyóirat 34. no. 4. 5-26.

Bódy, Zsombor. 2020. “A magyar társadalom az első világháború és Trianon után” [‘Hungarian Society after the First World War and Trianon’]. Magyar Tudomány 181. no. 6. 761-773.

Cora, Zoltán – Kiss, Mária Rita – Olasz, Lajos. 2020. Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867-1989) [‘Chapters from the History of Social Policy and Society in Hungary I. Studies from the Compromise to the Change of Regime (1867-1989)’]. Szeged: Belvedere Meridionale.

Egresi, Katalin. 2008. Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 1919–1939 [‘Social Policy in Hungary. Views, Programs and Laws 1919-1939’]. Budapest: Napvilág.

Erdei, Ferenc. 1980. “A magyar társadalom a két világháború között” [‘Hungarian Society between the Two World Wars’]. In Erdei, Ferenc: A magyar társadalomról [‘About Hungarian society’]. Budapest: Akadémiai. 291–346.

Esztergár, Lajos – Somogyi, Ferenc (ed). 1940. A magyar szociálpolitika feladatai. A vármegyei szociális tanácsadók és közjóléti előadók pécsi országos szociálpolitikai értekezletén elhangzott előadások [‘The Challenges of Hungarian Social Policy. Presentations given at the National Social Policy Meeting of Social Counsellors and Welfare Lecturers of the Counties in Pécs’]. Pécs: Kultura.

Frenyó, Zoltán. 2002. Egy magyar katolikus gondolkodó. Mihelics Vid életműve [‘A Hungarian Catholic Thinker. The Life's Work of Vid Mihelics’]. Budapest: METEM.

Frenyó, Zoltán. 2007. “Keresztényszocializmus - hivatásrendiség – kereszténydemokrácia. A keresztény társadalomelmélet Mihelics Vid életművében” [‘Christian Socialism - Vocationalism - Christian Democracy. Christian Social Theory in the Work of Vid Mihelics’]. In Az élő hagyomány. Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége [‘A Living Tradition. István Barankovics and the Heritage of Christian Democracy in Hungary’]. Ed. Mészáros, József – Hámori, Péter – Gergely, Jenő. Budapest: Barankovics István Alapítvány - Gondolat Kiadó. 65-86.

Frenyó, Zoltán. 2017. “Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás: A keresztény filozófia modelljei” [‘St Augustine and St Thomas Aquinas: Models of Christian Philosophy’]. In A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság Közleményei IV [‘Publications of the St Thomas Aquinas Society of Hungary IV’]. Ed. Vincze, Krisztián. Budapest: Szent István Társulat. 132-145.

Frenyó, Zoltán (ed.). 2018. Eszmék és tények. A Mihelics Vid halálának 50. évfordulójára rendezett Emlékkonferencia előadásai és Mihelics Vid írásai [‘Ideas and Facts. Lectures of the 50th Anniversary Memorial Conference on the Death of Vid Mihelics and Writings of Vid Mihelics’]. Budapest: Barankovics István Alapítvány - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Gondolat Kiadó.

Frenyó, Zoltán (ed.). 2021. Mihelics, Vid: Szociális etika és szociális politika [‘Social Ethics and Social Policy’]. Budapest: L'Harmattan.

Gergely, Jenő. 2008. “A keresztényszocializmus a legújabb kutatások tükrében” [‘Christian Socialism in the Light of Recent Research’]. In Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919–1945) [‘Social Issues and Movements in Hungary (1919-1945)’]. Ed. Szilágyi, Csaba. Budapest: Gondolat.

Gyáni, Gábor – Kövér, György. 2006. Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig [‘The Social History of Hungary from the Age of Reform to the Second World War’]. Budapest: Osiris.

Hámori, Péter. 1997. „Kísérlet egy ‚Propagandaminisztérium‘ létrehozására: A Miniszterelnökség V. Társadalompolitikai Osztályának története 1938–1941“ [‘An Attempt to Create a 'Ministry of Propaganda': the History of the Prime Minister's Office, Social Policy Department V 1938-1941’]. Századok, 131. no. 2. 353–382.

Hámori, Péter. 2006. 'Szegények mindig lesznek veletek…' Tanulmányok a szociálpolitika történetéből [‘'The Poor will Always be with You...' Studies in the History of Social Policy’]. Budapest: PPKE.

Kovrig, Béla. 1943. Merre megyünk? [‘Where do we go?’] Kispest: EMSZO-KALOT.

Kovrig, Béla. 2011. Magyar társadalompolitika (1920–1945) [‘Hungarian Social Policy (1920-1945)’]. Budapest: Gondolat.

Kovrig, Béla. 2019. Katolikus demokratikus és szociális mozgalmak Magyarországon [‘Catholic Democratic and Social Movements in Hungary’]. Budapest: Barankovics István Alapítvány – Gondolat.

Kownacki, Robert P. 1991. “Catholic Social Thought – From Rerum Novarum to Centesimus Annus.” The Ecumenical Review 1991/4. 430–434.

Mihelics, Vid. 1931. Az új szociális állam. Társadalompolitikai és gazdasági rendelkezések Európa legújabb alkotmányaiban. [‘The New Welfare State. Socio-political and Economic Provisions in Europe's Recent Constitutions’]. Budapest: Szent István Társulat.

Mihelics, Vid. 1933. Keresztényszocializmus. [‘Christian Socialism’]. Budapest: Magyar Szemle Társaság.

Mihelics, Vid. 1940a. “A korforduló veszedelmei” [‘The Dangers of the Turning Era’] Nemzeti Újság, August 18 1940. 5.

Mihelics, Vid. 1940b. “Hivatásrendi szervezés” [‘Organization by vocation’]. Nemzeti Újság, December 21 1940. 5.

Mihelics, Vid. 1940c. “Vissza a középkorba?” [‘Back to the Middle Ages?’]. Nemzeti Újság, September 15 1940. 7.

Mihelcs, Vid. 1941a. “Salazar gondolatai” [‘The thoughts of Salazar’]. Nemzeti Újság, April 13 1941. VIII.

Mihelics, Vid. 1941b. “Ki rendezze újjá a társadalmat?” [‘Who should reorganize society?’] Nemzeti Újság, January 25 1941. 5.

Nagy, Péter Tibor. 2001. “A társadalompolitika új elemei az 1930-as évek Magyarországán” [New Elements of Social Policy in Hungary in the 1930s.]. Világosság 42 no. 7–9. 85–104.

Petrás, Éva. 2013. “Társadalmi tanítás és szociális kérdés. Az egyház társadalmi tanításának recepciója a katolikus értelmiség körében, 1931–1944” [‘Social Teaching and Social Question. The Reception of the Church's Social Teaching by Catholic Intellectuals, 1931-1944’]. Egyháztörténeti Szemle 14. no. 2.

Petrás, Éva. 2015. “A kereszténydemokrácia eszmetörténete Magyarországon a kezdetektől 1949-ig” [‘The History of Thought in Christian Democracy in Hungary from the Beginnings to 1949’]. In Út Európa szívébe 1953–2009. A Kereszténydemokrata Képviselőcsoport és az Európai Néppárt története az Európai Parlamentben. Magyar kiegészítés: A magyar kereszténydemokrácia útja Európa szívébe. [‘Road to the Heart of Europe 1953-2009: the History of the Christian Democratic Group and the European People's Party in the European Parliament. Hungarian Supplement: The Hungarian Christian Democracy's Road to the Heart of Europe’]. Ed. Kiss, Mária Rita. Budapest: Barankovics István Alapítvány. 695–714.

Petrás, Éva - Szabó, Róbert - Kiss, Mária Rita (ed). 2017. The Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe. Budapest: Barankovics István Alapítvány.

Petrás, Éva. 2020. “The Struggle of Hungarian Christian Democrats for a Democratic Hungary, 1944-1957”. Securitas imperii 2020/2. 122-137.

Strausz, Péter. 2010. “Korporáció vagy hivatásrend? Az érdek-képviseleti rendszer átalakításának kérdése Európában és Magyarországon 1926-1940” [‘Corporatism or Vocational Order? The Question of the Transformation of the System of Interest Representation in Europe and Hungary 1926-1940’]. Múltunk - Politikatörténeti Folyóirat 2010/1. 83-122.

Strausz, Péter. 2011. “A Quadragesimo anno és a hivatásrendiség” [‘Quadragesimo anno and the Vocational Order’]. In A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és szervezeti modelljei a 20. században [‘Economic and Social Advocacy Strategies and Organisational Models in the 20th Century]. Ed. Dobák, Miklós. Budapest: L’Harmattan.

Tomka, Béla. 2003. Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában [‘Social Policy in 20th Century Hungary in a European Perspective’]. Budapest: Századvég.

Tomka, Ferenc. 2016. Halálra szántak, mégis élünk. Egyházüldözés és az ügynök-kérdés 1945-1990-ig [‘Destined to Die, yet We Live. Persecution of the Church and the Agent Question 1945-1990’]. Budapest: Szent István Társulat.

Ungváry, Krisztián. 2016. A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege. Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944 [‘The Balance of the Horthy Regime and Its Anti-Semitism. Discrimination and Social Policy in Hungary 1919-1944’]. Budapest: Jelenkor.

Varga, László. 1933 Új társadalmi rend felé [‘On the Way to a new Social Order’]. Budapest: Magyar Kultúra.

Varga, László. 1941. Szociális reform és hivatásrendiség [‘Social Reform and Vocational Order’]. Budapest: Stádium Sajtóvállalat.

Vida, István. 1990. “A munkásmozgalom másik oldala - keresztény szakszervezeteink” [‘The Other Side of the Workers Movement – Our Christian Trade Unions]. In Félbemaradt reformkor – Miért akadt el az ország keresztény humanista megújítása? Válogatás a Katolikus Szemle írásaiból [‘Reform era left half-finished - Why has the Christian humanist renewal of the country stalled? A selection of articles from the Catholic Review’]. Róma.

Zachar, Péter Krisztián. 2014. Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. [‘Economic Crises, Societal Tensions, Attempted Modern Responses in Europe between the Two World Wars’]. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

Zachar, Péter Krisztián. 2016. “A hivatásrendi eszme a két világháború között Magyarországon” [‘The Idea of Vocational Order in Hungary Between the Two World Wars’]. In Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján [‘History is the Light of Truth. Greeting Sándor Szakály on his 60th birthday’]. Ed. Anka, László – Hollósi, Gábor – Tóth, Eszter Zsófia – Ujváry, Gábor. Budapest: Veritas Történetkutató Intézet - Magyar Napló. II. 179-191.

Zachar, Péter Krisztián. 2020. “Restauráció, reform vagy újjáépítés az alapoktól? Katolikus államreform elképzelések a két világháború között” [‘Restoration, Reform or Rebuilding from the ground? Catholic Ideas of State Reform Between the Two World Wars’]. Közép-Európai Közlemények 13. no. 50. 157-180.

Downloads

Published

2023-09-06

Issue

Section

General Articles