Nagy, Dorottya, University of South Africa, Helsinki, Finland